Skip to main content

BBC Radio nan Gàidheal

A' craobh sgaoileadh prògraman Gàidhlig. Celtic Media Award winner (Radio Station of The Year 2015)rss RSS

54
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
11/08/2016 Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Topics: BBC, Radio Program, Aithris an Fheasgair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpm
12/08/2016 Ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse le Seonag Monk.
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: BBC, Radio Program, Caithream Ciùil
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqr2
11/08/2016 Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Topics: BBC, Radio Program, Aithris Na Maidne
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqp9
13/08/2016 Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Topics: BBC, Radio Program, Spòrs na Seachdain
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqrl
Series 3 Ailean Caimbeul le taghadh de chèol a' bhogsa bho chòmhlain an latha an-dè agus an-diugh.
Topics: BBC, Radio Program, Tiugainn a Dhannsa
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b055pqd6
12/08/2016 Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Topics: BBC, Radio Program, Aithris Na Maidne
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqqt
09/08/2016 Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Topics: BBC, Radio Program, Sruth na Maoile
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzhlp
12/08/2016 Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.
Topics: BBC, Radio Program, Tiompan
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mznvn
Shona NicEanraig agus Iain Tormod MacDhòmhnaill Anna Nicleòid a' còmhradh ri dithis neach mu na leabhraichean as fheàrr leotha.
Topics: BBC, Radio Program, Leugh Mi
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkfg
12/08/2016 Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Topics: BBC, Radio Program, Rogha is Tagha
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nm345
Cèilidh, ceòl agus craic gu leòr Le aoigh Karen Elder à Barraigh. Tha Karen ag obair ann an naidheachdan, aig a' BhBC.
Topics: BBC, Radio Program, Mac'illeMhìcheil
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqr8
15/08/2016 Tha òrain aig Marie an diugh bho Charlie Pride, Tom T Hall, Faron Young agus gu leòr eile.
Topics: BBC, Radio Program, Fàilt' air an Dùthaich
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07r19z5
15/08/2016 Ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse le Mairead Nic Illinnein.
Topics: BBC, Radio Program, Caithream Ciùil
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzxf
Shona NicEanraig agus Iain Tormod MacDhòmhnaill Anna Nicleòid a' còmhradh ri dithis neach mu na leabhraichean as fheàrr leotha.
Topics: BBC, Radio Program, Leugh Mi
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkfg
11/08/2016 Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba bhon phìobaire ainmeil Fred Moireasdan.
Topics: BBC, Radio Program, Crunluath
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkfj
Beinn Laomainn A' sreap Beinn Laomainn còmhla ri Alasdair MacCumhais agus Mòrag Nicleòid.
Topics: BBC, Radio Program, Coinneach MacÌomhair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpc
11/08/2016 Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal. New music and sounds on Radio nan Gàidheal.
Topics: BBC, Radio Program, Rapal
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpr
12/08/2016 Radio nan Gaidheal joins Radio Scotland.
Topics: BBC, Radio Program, Mar Radio Alba
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqrb
12/08/2016 Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Topics: BBC, Radio Program, Rogha is Tagha
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nm345
23/08/2015 Iain MacFhionghain le laoidhean, sailm agus sgeulachd phearsanta mu chreideamh.
Topics: BBC, Radio Program, Alleluia
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b066d9tj
Seachdain sa Chogadh Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Topics: BBC, Radio Program, Seachdain sa Chogadh
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkw9
12/08/2016 Beachdan chloinne, ceòl agus spòrs gu leòr còmhla ri Marie Duke.
Topics: BBC, Radio Program, Aileag
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mznvl
12/08/2016 Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.
Topics: BBC, Radio Program, Tiompan
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mznvn
An t-Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach Còmhla ris an Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach.
Topics: BBC, Radio Program, Dèanamaid Adhradh
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b0728nx1
Eilidh an Tàilleir Sgeulachd beatha Eilidh NicDhòmhnaill, Eilidh an Tàilleir, à Uibhist a Deas.
Topics: BBC, Radio Program, Sgeulachd Beatha
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03qvq1z
11/08/2016 Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba bhon phìobaire ainmeil Fred Moireasdan.
Topics: BBC, Radio Program, Crunluath
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkfj
15/08/2016 Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Topics: BBC, Radio Program, Aithris an Fheasgair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzxl
Dihaoine agus tha Dan air ais Sùil air ais air naidheachd na seachdain.
Topics: BBC, Radio Program, Coinneach MacÌomhair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqqw
12/08/2016 Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Topics: BBC, Radio Program, Rogha is Tagha
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nm345
Slighean coiseachd Dhùn Èideann An-diugh tha Cathy air slighe coiseachd ann an Dùn Èideann comhla ri Kirstie Nicleòid.
Topics: BBC, Radio Program, Feasgar
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqph
14/08/2016 Tha Ruairidh a' toirt rabhadh dhuinn an aire a thoirt air caraidean cumhachdach.
Topics: BBC, Radio Program, Litir do Luchd-ionnsachaidh
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzvv
An t-Urr Uilleam MacLeòid, Eaglais na h-Alba, Ùige, Leòdhas Seirbheis bho 2002 còmhla ris an Urr Uilleam MacLeòid , Eaglais na h-Alba, Ùige, Leòdhas.
Topics: BBC, Radio Program, Dèanamaid Adhradh
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nm11r
Fèis Clò na Hearadh An-diugh tha Steven MacÌomhair air aoigh.
Topics: BBC, Radio Program, Feasgar
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqr0
Biadh Taghadh mu chrodh à Museum agus Tasglann nan Eilean ùr le Màiri NicIllEathain.
Topics: BBC, Radio Program, Taisgte
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzhlm
11/08/2016 Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Topics: BBC, Radio Program, Siubhal gu Seachd le Pluto
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpp
12/08/2016 Morag Dhòmhnallach a' craoladh à Singeapòr le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
Topics: BBC, Radio Program, A' Mire ri Mòir
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqqy
15/08/2016 Morag Dhòmhnallach a' craoladh à Singeapòr le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
Topics: BBC, Radio Program, A' Mire ri Mòir
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzx9
12/08/2016 Beachdan chloinne, ceòl agus spòrs gu leòr còmhla ri Marie Duke.
Topics: BBC, Radio Program, Aileag
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mznvl
Series 4 John Urquhart guides learners through the intricacies of the Gaelic language.
Topics: BBC, Radio Program, Beag air Bheag
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b078ccmg
Seachdain sa Chogadh Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Topics: BBC, Radio Program, Seachdain sa Chogadh
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkw9
15/08/2016 Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Topics: BBC, Radio Program, Aithris Na Maidne
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzx5
An t-Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach Còmhla ris an Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach.
Topics: BBC, Radio Program, Dèanamaid Adhradh
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b0728nx1
11/08/2016 Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba bhon phìobaire ainmeil Fred Moireasdan.
Topics: BBC, Radio Program, Crunluath
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mzkfj
08/08/2016 Tha òrain aig Marie an diugh bho Tammy Wynette, Tompall Glasser agus gu leòr eile.
Topics: BBC, Radio Program, Fàilt' air an Dùthaich
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqjv
Dihaoine agus tha Dan air ais Sùil air ais air naidheachd na seachdain.
Topics: BBC, Radio Program, Coinneach MacÌomhair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqqw
Series 4 Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Topics: BBC, Radio Program, Beag air Bheag
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b0790phn
13/08/2016 Radio nan Gaidheal joins Radio Scotland.
Topics: BBC, Radio Program, Mar Radio Alba
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqrn
12/08/2016 Mairead agus Ceit Anna cuide ribh le ceòl, òrain agus beannachdan.
Topics: BBC, Radio Program, Na Dùrachdan
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqr6
14/08/2016 Radio nan Gaidheal joins Radio Scotland.
Topics: BBC, Radio Program, Mar Radio Alba
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzvs
Eilidh an Tàilleir Sgeulachd beatha Eilidh NicDhòmhnaill, Eilidh an Tàilleir, à Griminis agus an t-Iochdar.
Topics: BBC, Radio Program, Sgeulachd Beatha
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03sr506
Na Colbhan Sùil air na bha sgrìobhte ann an colbhan an deireadh sheachdain.
Topics: BBC, Radio Program, Coinneach MacÌomhair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nlzx7
Beinn Laomainn A' sreap Beinn Laomainn còmhla ri Alasdair MacCumhais agus Mòrag Nicleòid.
Topics: BBC, Radio Program, Coinneach MacÌomhair
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpc
11/08/2016 Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair aig Mòrag an-diugh.
Topics: BBC, Radio Program, A' Mire ri Mòir
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpf
11/08/2016 Ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse le Seonag Monk.
Topics: BBC, Radio Program, Caithream Ciùil
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mwqpk